Walne Zgromadzenie 2020 - wyniki głosowań

Walne Zgromadzenie 2020 - wyniki głosowań

O G Ł O S Z E N I E


Zgodnie z § 49 ust. 4 Statutu Spółdzielni, na podstawie protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia z dnia 15.07.2020 r., przekazujemy Państwu informacje dotyczące podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL, które odbyło się w dniach 30.06.2020 r. – 14.07.2020 r.

 

UCHWAŁA NR

W SPRAWIE

LICZBA CZŁONKÓW UCZESTNICZĄCYCH

GŁOSY ZA

GŁOSY PRZECIW

1

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019.

45

45

0

2

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

45

45

0

3

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

45

45

0

4

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.

45

44

1

5

udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

45

44

1

6

przeznaczenia nadwyżki bilansowej

45

45

0

7

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

45

45

0

8

wyboru delegata na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM

45

-

-

9

wyboru zastępcy delegata na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM

45

45

0

10

zamiany garażu nr 49, położonego w nieruchomości Konstruktorów 28 – 34 na garaż numer 21 położony                        w zespole garażowym przy ul. Spawaczy

45

45

0


            Zgodnie z § 37 pkt 13 Statutu Spółdzielni, na podstawie wyników głosowań na dwudziestu pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, kandydat na zastępcę delegata otrzymał 45 głosów.  Zastępcą delegata Na RZRSM została wybrana Maria Czarnecka.

 

Kolegium stwierdza, że uchwały od nr 1 do 7 oraz od nr 9 do 10 zostały podjęte i są przyjęte do realizacji. Uchwała nr 8 nie została podjęta ze względu na brak zgłoszenia kandydatury na delegata na zjazd RZRSM.