Walne Zgromadzenie 2021 - wyniki głosowań

O G Ł O S Z E N I E 

Zgodnie z § 49 ust. 4 Statutu Spółdzielni, na podstawie protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia z dnia 13.07.2021 r., przekazujemy Państwu informacje dotyczące podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL, które odbyło się w dniach 23.06.2021 r. – 07.07.2021 r. 

UCHWAŁA NR

W SPRAWIE

LICZBA CZŁONKÓW UCZESTNICZĄCYCH

GŁOSY ZA

GŁOSY PRZECIW

1

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020.

51

50

1

2

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

51

50

1

3

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

51

50

1

4

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.

51

50

1

5

udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

51

50

1

6

przeznaczenia nadwyżki bilansowej

51

50

1

7

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

51

51

0

8

zmian w Statucie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze

51

50

1


Kolegium stwierdza, że uchwały od nr 1 do 8 zostały podjęte i są przyjęte do realizacji.