WYNIKI GŁOSOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2022

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 49 ust. 4 Statutu Spółdzielni, na podstawie protokołu z posiedzenia Kolegium Walnego Zgromadzenia Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL z dnia 10.11.2022 roku, przekazujemy Członkom Spółdzielni informację dotyczącą podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniach 20.10.2022 r. – 03.11.2022 r.

 

 

UCHWAŁA NR

W SPRAWIE

LICZBA CZŁONKÓW UCZESTNICZĄCYCH

GŁOSY ZA

GŁOSY PRZECIW

1

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021

81

79

2

2

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

81

79

2

3

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

81

79

2

4

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021

81

79

2

5

udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

81

79

2

6

przeznaczenia nadwyżki bilansowej

81

79

2

7

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

81

79

2

8

rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 38 Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze, podjętej w dniach 18.05.2022 r. – 23.05.2022 r. w sprawie wniosku Członka Spółdzielni z dnia 25.04.2022 r. w sprawie zmiany treści Statutu Spółdzielni.

81

79

2

9

rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 41 Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze, podjętej w dniach 18.05.2022 r. – 23.05.2022 r. w sprawie wniosku Członka Spółdzielni z dnia 25.04.2022 r. w sprawie bezczynności i przewlekłości kwalifikowanej.

81

79

2

Kolegium stwierdza, że uchwały od nr 1 do 9 zostały podjęte i są przyjęte do realizacji.