SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – PRZETARG

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż, w trybie z wolnej ręki w drodze konkursu ofert, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego – garażu nr 17, usytuowanego w budynku, położonym na działce nr 261/9 w Zielonej Górze przy ul. Spawaczy 1, na Osiedlu Zastalowskim. Powierzchnia użytkowa lokalu – 16,0 m2. Dla przedmiotowego prawa nie urządzono księgi wieczystej. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest księga wieczysta ZG1E/00075136/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 64 000,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 stycznia 2024 r. (decyduje data doręczenia), na adres syndyka masy upadłości:

 Julita Kolasa-Kuczek

syndyk masy upadłości

Mirocin Górny 26

67-120 Kożuchów

z dopiskiem   „ przetarg – garaż ”

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2024 r.

W razie wpływu dwóch lub więcej ofert, syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowej aukcji, również  drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Operat szacunkowy nieruchomości oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne po wysłaniu zgłoszenia na adres: kancelaria@consensus-odszkodowania.pl lub telefonicznie pod nr 535 112 113.

Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Zapraszam do udziału w sprzedaży

Julita Kolasa-Kuczek

syndyk masy upadłości

2024-01-22