Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, od 28 kwietnia 2023 r. właściciel lub osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w momencie:

  • zbycia lokalu na podstawie umowy sprzedaży
  • zbycia lokalu na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • wynajęcia lokalu

jest zobowiązana do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu i przekazania go nabywcy / najemcy.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane, kiedy wykorzystujemy istniejący lokal „na własny użytek”, tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/centralny-rejestr-charakterystyki-energetycznej-budynkow.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Świadectwo można otrzymać w formie:

  • papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej

lub

  • elektronicznej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Na wniosek osoby posiadającej prawo do lokalu, Spółdzielnia udostępnia świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, w którym znajduje się lokal, lub jeśli nie jest sporządzone, dokumentację techniczną budynku. Przekazanie danych niezbędnych do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej jest nieodpłatne.

Możliwe jest uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu za pośrednictwem Spółdzielni. Usługa jest odpłatna. Szczegóły znajdują się w formularzu zamieszczonym w zakładce „Dokumenty – druki do pobrania”.

2023-04-12