WALNE ZGROMADZENIE 2023

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Członkowie

Zakładowej Spółdzielni

Mieszkaniowej ZASTAL                                                             

Zgodnie z § 38 ust. 1 Statutu, Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze zwołuje Walne Zgromadzenie w Częściach. Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Konstruktorów 28/2 w Zielonej Górze w następujących dniach dla poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia:

datagodzinanr części Walnego Zgromadzenianieruchomość
2023-06-1217:0018Spawaczy 18 – 22
19:0022Spawaczy 5 H – K
2023-06-1317:0017Spawaczy 10 – 16
19:004Konstruktorów 54 – 60
2023-06-1417:003Konstruktorów 62 – 70
19:0023garaże wolnostojące
2023-06-1517:0013Technologów 2 – 8
19:0019Spawaczy 1 ABCD
2023-06-1617:006Konstruktorów 46 – 52
19:0024Spawaczy 13 ABC
2023-06-1917:005Konstruktorów 72 – 78
19:009Technologów 7 – 11
2023-06-2017:0020Spawaczy 5 A – G
19:0011Technologów 18 – 24
2023-06-2117:0021Spawaczy 3 ABC
19:008Technologów 1 – 5
2023-06-2217:0016Spawaczy 2 – 8
19:0012Technologów 10 – 16
2023-06-2317:0014Technologów 32 – 36
19:007Konstruktorów 28 – 34
2023-06-2617:001Skłodowskiej Curie 9
19:0010Technologów 13 – 17
2023-06-2717:0015Technologów 26 – 30
19:0025Spawaczy 13 DEF
2023-06-2817:002Konstruktorów 36 – 44

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjno – Wnioskowej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok 2022.
 7. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.
 16. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej za lata 2018 – 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wyników lustracji. 
 17. Wybór Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały.
 18. Wybór delegata na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.
 19. Wybór zastępcy delegata na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.
 20. Zgłaszanie wniosków.
 21. Zakończenie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał związane z porządkiem obrad zebrania zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w dniu 29.05.2023 r. Dokumenty będą również dostępne do wglądu od dnia 29.05.2023 r. na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Członkowie” (dostępnej po uprzednim zalogowaniu się). Każdy Członek posiada prawo zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał.

Każdy członek posiada możliwość zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej, którego musi popierać co najmniej 15 Członków Spółdzielni. Wzory zgłoszenia i prezentacji kandydata znajdują się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Dokumenty”. Dokument zgłoszenia wraz z prezentacją kandydata można składać w siedzibie Spółdzielni do 29.05.2023 r.

W dniu 05.06.2023 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie kandydatów na członka Rady Nadzorczej z członkami Spółdzielni. 

Każdy członek posiada możliwość zgłoszenia kandydata na delegata na zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, którego musi popierać co najmniej 15 Członków Spółdzielni. Wzory zgłoszenia i prezentacji kandydata znajdują się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Dokumenty”. Dokument zgłoszenia wraz z prezentacją kandydata można składać w siedzibie Spółdzielni do 29.05.2023 r.

Każdy członek posiada możliwość zgłoszenia kandydata na zastępcę delegata na zjazd Regionalnego związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, którego musi popierać co najmniej 15 Członków Spółdzielni. Wzory zgłoszenia i prezentacji kandydata znajdują się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Dokumenty”. Dokument zgłoszenia wraz z prezentacją kandydata można składać w siedzibie Spółdzielni do 29.05.2023 r.

Prezes Zarządu

Maria Czarnecka

2023-05-19