Walne Zgromadzenie

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Szanowni Członkowie
Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL,

ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz rosnącą liczbę zakażeń Covid-19, po zakończeniu sezonu wakacyjnego Członków Spółdzielni, na przełomie września / października 2022 r. zostanie przeprowadzone głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały będą dotyczyć zatwierdzenia sprawozdań organów Spółdzielni za rok obrachunkowy 2021. O terminie głosowań zostaną Państwo poinformowani zgodnie z art. 36 § 10 ustawy prawo spółdzielcze.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych kadencja rady nadzorczej zostaje przedłużona do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia. Zarząd Spółdzielni planuje organizację wyborów członków Rady Nadzorczej podczas Walnego Zgromadzenia rozliczającego rok obrachunkowy 2022, o ile przepisy prawa i sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwolą.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Maria Czarnecka

2022-08-01