wyniki głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Zgodnie z § 49 ust. 4 Statutu Spółdzielni, na podstawie protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia z dnia 04.07.2024 r., przekazujemy Państwu informacje dotyczące podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL, które odbyło się w dniach 10.06.2024 r. – 28.06.2024 r.

UCHWAŁA NRW SPRAWIELICZBA CZŁONKÓW UCZESTNICZĄCYCHGŁOSY ZAGŁOSY PRZECIW
1zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 202314112912
2zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 20231441431
3udzielenia absolutorium członkowi Zarządu14211131
4zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 202314212121
5udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej14210735
6przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 20231421411
7oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi1411392
8zmian w Statucie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze1421411
9zmiany Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze1438162
10wyrażenia stanowiska w zakresie konsultacji w sprawie parkingów, ogłoszonych przez Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w dniu 25.04.2024 roku13611026

Wszystkie uchwały zostały przyjęte do realizacji.

2024-07-05