Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2021

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Członkowie

Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL  

Na podstawie:

– § 38 ust. 1 Statutu Spółdzielni,

– § 9 art. 36 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 r., poz. 275 z póź. zm.)

–  Zarządzenia Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL z dnia 28.05.2021 r. w sprawie głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia 

Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze zwołuje Walne Zgromadzenie w częściach w dniach i godzinach:

datagodzinanr części Walnego Zgromadzenianieruchomość
2021-06-23800 – 1800siódmaKonstruktorów 28 – 34
2021-06-23800 – 1800siedemnastaSpawaczy 10 – 16
2021-06-23800 – 1800dziesiątaTechnologów 13 – 17
2021-06-24800 – 1800pierwszaSkłodowskiej Curie 9
2021-06-24800 – 1800dwudziesta piątaSpawaczy 13 DEF
2021-06-24800 – 1800czternastaTechnologów 32 – 36
2021-06-28800 – 1800szóstaKonstruktorów 46 – 52
2021-06-28800 – 1800osiemnastaSpawaczy 18 – 22
2021-06-28800 – 1800dziewiątaTechnologów 7 – 11
2021-06-29800 – 1800dwudziesta trzeciagaraże wolnostojące
2021-06-29800 – 1800dziewiętnastaSpawaczy 1 ABCD
2021-06-29800 – 1800ósmaTechnologów 1 – 5
2021-06-30800 – 1800trzeciaKonstruktorów 62 – 70
2021-06-30800 – 1800dwudziesta czwartaSpawaczy 13 ABC
2021-06-30800 – 1800trzynastaTechnologów 2 – 8
2021-07-01800 – 1800piątaKonstruktorów 72 – 78
2021-07-01800 – 1800szesnastaSpawaczy 2 – 8
2021-07-01800 – 1800dwunastaTechnologów 10 – 16
2021-07-05800 – 1800czwartaKonstruktorów 54 – 60
2021-07-05800 – 1800dwudziesta pierwszaSpawaczy 3 ABC
2021-07-05800 – 1800piętnastaTechnologów 26 – 30
2021-07-06800 – 1800dwudziestaSpawaczy 5 A – G
2021-07-06800 – 1800jedenastaTechnologów 18 – 24
2021-07-07800 – 1800drugaKonstruktorów 36 – 44
2021-07-07800 – 1800dwudziesta drugaSpawaczy 5 HIJK


w siedzibie Spółdzielni w Zielonej Górze, w trybie indywidualnego głosowania pisemnego, z następującym porządkiem obrad:

1.                 Otwarcie obrad.

2.                 Zapoznanie się z listami obecności i pełnomocnictw.

3.                 Zapoznanie się z porządkiem obrad.

4.                 Zapoznanie się z:

–         sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2020 oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2020

–         oceną z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2020

–         sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku

–         propozycją zmian w Statucie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL

5.                 Pisemne i jawne oddanie głosu w sprawie podjęcia uchwał:

–         uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020

–         uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020

–         uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

–         uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku

–         uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

–         uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2020

–         uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi

–         uchwały w sprawie zmian w Statucie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL

6.                 Zgłaszanie wniosków.

7.                 Zakończenie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał związane z porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni 07.06.2021 r. Każdy Członek posiada prawo zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał. Na żądanie, Członek może otrzymać sprawozdania i projekty uchwał drogą elektroniczną, na wskazany adres.

Czas pracy Spółdzielni:   poniedziałek                       700 – 1700

wtorek – czwartek                       700 – 1500

piątek                                                       700 – 1300

INFORMACJA O GŁOSOWANIU NA PIŚMIE

UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASTAL 

Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL informuje, iż zarządził głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie, w drodze indywidualnego oddawania głosów.

Zarządzenie głosowania nastąpiło na podstawie art.36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 275 z późn. zm.) wprowadzonego art.15 ustawy z dnia 16.04.2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 roku poz. 695) dodającego m.in. do art.36 – §9 do §13ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze.

Głosowanie nad uchwałami odbywa się w sposób jawny poprzez indywidualne oddawanie głosów na karcie do głosowania. Członek Spółdzielni może oddać swój głos:

–       osobiście w siedzibie Spółdzielni w dniu i godzinach określnych dla części Walnego Zgromadzenia, do której przynależy Członek

–       drogą elektroniczną, wysyłając kartę do glosowania na adres poczta@zsmzastal.pl w dniu i godzinach określnych dla części Walnego Zgromadzenia, do której przynależy Członek (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany)

 Na Karcie należy oddać swój głos na każdą uchwałę oddzielnie. Kartę należy podpisać, podać datę oddania głosu, wpisać PESEL oraz adres lokalu.

Członek Spółdzielni ma prawo przyjść na posiedzenie Walnego Zgromadzenia                                     w dniu i godzinach, w których przypada ta Część Walnego Zgromadzenia, do której Członek przynależy. Na sali posiedzeń w siedzibie Spółdzielni może przebywać jednocześnie jeden członek lub dwóch członków, będących małżeństwem. W przypadku przybycia większej ilości członków jednocześnie, pozostałych prosi się o poczekanie we wskazanych pomieszczeniach Spółdzielni lub poza nią.

2021-05-31