Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Członkowie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL

Zgodnie z § 38 ust. 1 Statutu, Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze zwołuje Walne Zgromadzenie w Częściach. Obrady odbędą się w stołówce Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Spawaczy 3d w  Zielonej Górze w dniach i godzinach dla następujących Części:

datagodz.nr częścinieruchomość
2024-06-1017.0020Spawaczy 5 A – G
2024-06-1117.007Konstruktorów 28 – 34
2024-06-1217.002Konstruktorów 36 – 44
2024-06-1317.003Konstruktorów 62 – 70
2024-06-1417.005Konstruktorów 72 – 78
2024-06-1717.004Konstruktorów 54 – 60
19.3023garaże wolnostojące
2024-06-1817.006Konstruktorów 46 – 52
19.308Technologów 1 – 5
2024-06-1917.009Technologów 7 – 11
19.3010Technologów 13 – 17
2024-06-2017.0013Technologów 2 – 8
19.3012Technologów 10 – 16
2024-06-2117.0011Technologów 18 – 24
19.3025Spawaczy 13 DEF
2024-06-2417.0014Technologów 32 – 36
19.3021Spawaczy 3 ABC
2024-06-2517.0015Technologów 26 – 30
19.301Skłodowskiej Curie 9
2024-06-2617.0019Spawaczy 1 ABCD
19.3024Spawaczy 13 ABC
2024-06-2717.0022Spawaczy 5 H – K
19.3018Spawaczy 18 – 22
2024-06-2817.0017Spawaczy 10 – 16
19.3016Spawaczy 2 – 8

   z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjno – Wnioskowej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
 7. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.
 16. Zgłaszanie wniosków.
 17. Zakończenie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał związane z porządkiem obrad zebrania zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni od dnia 20.05.2024 r. Dokumenty będą również dostępne do wglądu od dnia 20.05.2024 r. na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Członkowie”. Każdy Członek posiada prawo zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał.

Pozostałe prawa Członka Spółdzielni związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu zawiera Statut Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL.

Czas pracy Spółdzielni:       

poniedziałek              700 – 1700

wtorek – czwartek   700 – 1500

piątek                        700 – 1300

prezes Zarządu

Maria Czarnecka

2024-05-17