Walne Zgromadzenie 2021 – wyniki głosowań

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Zgodnie z § 49 ust. 4 Statutu Spółdzielni, na podstawie protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia z dnia 13.07.2021 r., przekazujemy Państwu informacje dotyczące podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL, które odbyło się w dniach 23.06.2021 r. – 07.07.2021 r. 

UCHWAŁA NRW SPRAWIELICZBA CZŁONKÓW UCZESTNICZĄCYCHGŁOSY ZAGŁOSY PRZECIW
1zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020.51501
2zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.51501
3udzielenia absolutorium członkowi Zarządu51501
4zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.51501
5udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.51501
6przeznaczenia nadwyżki bilansowej51501
7oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.51510
8zmian w Statucie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze51501

Kolegium stwierdza, że uchwały od nr 1 do 8 zostały podjęte i są przyjęte do realizacji.

2021-07-14