Dostęp do dokumentów na stronie internetowej

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW

ZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASTAL

Informujemy, że od 31 stycznia 2023 r. Spółdzielnia wprowadza możliwość zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na stronie internetowej Spółdzielni.

Uchwały i protokoły obrad organów Spółdzielni, protokoły lustracji oraz roczne sprawozdania finansowe zostaną udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.zsmzastal.pl w zakładce „Członkowie”.

Uzyskanie dostępu do dokumentów następuje na wniosek Członka Spółdzielni. Wzór wniosku o uzyskanie dostępu znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.

Informujemy, że w dniu 24.01.2023 r. zarządzeniem Zarządu został wprowadzony Regulamin dostępu do dokumentów, publikowanych na stronie internetowej Spółdzielni dla Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL . Regulamin jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.zsmzastal.pl w zakładce „Dokumenty”.

2023-01-25