Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Członkowie

Zakładowej Spółdzielni

Mieszkaniowej ZASTAL

Zgodnie z § 40 ust. 5 Statutu, Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze podaje do wiadomości uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego w dniach 10.06.2024 r. – 28.06.2024 r. o punkty 16, 17 i 18.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjno – Wnioskowej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
 7. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie konsultacji w sprawie parkingów, ogłoszonych przez Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w dniu 25.04.2024 roku.
 19. Zgłaszanie wniosków.
 20. Zakończenie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał dotyczące punktów od 6 do 15 porządku obrad są wyłożone w siedzibie Spółdzielni od dnia 20.05.2024 r. Projekty uchwał dotyczące punktów 16, 17 i 18 porządku obrad są wyłożone w siedzibie Spółdzielni od dnia 27.05.2024 r. Dokumenty są dostępne do wglądu na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Członkowie”. Każdy Członek posiada prawo zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał.

Pozostałe prawa Członka Spółdzielni związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu zawiera Statut Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL.

Czas pracy Spółdzielni:       

poniedziałek              700 – 1700

wtorek – czwartek   700 – 1500

piątek                        700 – 1300

Prezes Zarządu

Maria Czarnecka

2024-05-27