WYNIKI GŁOSOWANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2022

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 49 ust. 4 Statutu Spółdzielni, na podstawie protokołu z posiedzenia Kolegium Walnego Zgromadzenia Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL z dnia 10.11.2022 roku, przekazujemy Członkom Spółdzielni informację dotyczącą podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniach 20.10.2022 r. – 03.11.2022 r.

UCHWAŁA NRW SPRAWIELICZBA CZŁONKÓW UCZESTNICZĄCYCHGŁOSY ZAGŁOSY PRZECIW
1zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 202181792
2zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 202181792
3udzielenia absolutorium członkowi Zarządu81792
4zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 202181792
5udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.81792
6przeznaczenia nadwyżki bilansowej81792
7oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.81792
8rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 38 Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze, podjętej w dniach 18.05.2022 r. – 23.05.2022 r. w sprawie wniosku Członka Spółdzielni z dnia 25.04.2022 r. w sprawie zmiany treści Statutu Spółdzielni.81792
9rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 41 Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze, podjętej w dniach 18.05.2022 r. – 23.05.2022 r. w sprawie wniosku Członka Spółdzielni z dnia 25.04.2022 r. w sprawie bezczynności i przewlekłości kwalifikowanej.81792

Kolegium stwierdza, że uchwały od nr 1 do 9 zostały podjęte i są przyjęte do realizacji.

2022-11-18