Zmiany w Statucie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Informujemy, że 09.12.2021 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały zarejestrowane zmiany w Statucie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL uchwalone przez Walne Zgromadzenie w Częściach w dniach od 23.06.2021 r. do 07.07.2021 r. Zmianie uległ paragraf 52 Statutu, regulujący zasady wyboru delegata i zastępcy delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.  

Treść Statutu jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni (www.zsmzastal.pl) oraz w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy.

2021-12-23